In prezent legislatia interna are o solutie reparatorie pentru cei aflati in carantina , pot beneficia de 75% din venitul salarial, pe perioada carantinei, in conditiile OUG 158/2005:

Astfel:

„ART. 20
(1) Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se
interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin
certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza
de calcul stabilită conform art. 10.”

Insa!!

Pentru a beneficia de indemnizatie in cazul carantinei, angajatul trebuie sa aiba un minim stagiu de cotizare. Cum pana la momentul publicarii acestui articol nu au intervenit modificari din partea autoritatilor romane – induse de  pandemia de Covid19- ramane in vigoare stagiul stabilit de OUG 158/2005 in art 7 si urmatoarele, respectiv 6 luni .  Pot beneficia de indemnizatie , fara indeplinirea conditiilor de stagiu , angajatii aflati in incapacitate din cauza unor  urgenţe  medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA.

Coplexitatea /problemele  apar in cazul celor angajati de mai putin de 6 luni si, mai ales,  in cazul celor care au fost detasati pe teritoriul altui stat UE (asigurati insa in RO) . In cazul celor cu stagiu mai mic de 6 luni nu se poate acorda indemnizatie de carantina. In cazul celor cu stagiu mai mare de 6 luni dar aflati in carantina pe teritoriul altui stat UE … apare problema avizarii certificatului medical.

In prezent , este nevoie de certificat medical eliberat de un medic curant ( orice medic aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi orice alt medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate) . Poate medicul de familie/medicina muncii sa elibereze certificat medical pentru un angajat aflat in carantina in Italia?  Multi medici se feresc de o asemenea decizie, incercam sa obtinem un raspuns din partea autoritatilor, imediat ce vom avea o reactie din partea acestora revenim.

Cele mai simple masuri , pentru a rezolva situatia a zeci de mii de romani aflati in carantina (atat in Romania cat si pe teritoriul UE – in calitate de detasati intracomunitari) sunt:

  • actualizarea listei cu bolile Bolile infecto contagioase din grupa A  din  Hotărârea 1186/2000 cu introducerea infectarii cu Convid19 sau
  • actualizarea OUG 158/2005  , respectiv introducerea inca unei situatii de exceptie : carantina pentru Covid19

_

____

OUG 158/2005:

 ”ART. 7   Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.”

 ”ART. 8   

(1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:   

a) pentru care s-a achitat contribuţia asiguratorie pentru muncă;

b) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj;   

c) pentru care s-a achitat contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3);   

d) pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuţiei potrivit art. 3 alin. (2)”

(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate perioadele în care:

a) asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;  

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;   

c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior;   

d) a beneficiat de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.   

(3) Perioadele prevăzute la alin. (2) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în înţelesul prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.”